Ledenadministratie

Ledenadministratie

Lid worden kan door het online inschrijfformulier in te vullen.

Schuurman BZC neemt vervolgens contact op om de inschrijving af te ronden.

Hier vindt u het nieuwe reglement contributie en lidmaatschap.

Contributie per 1 januari 2019:

  Vereniging KNZB Per maand
Pupil onder 13 jaar € 21,50 € 2,25 € 23,75
Aspirant 13 t/m 16 jaar € 24,00 € 4,75 € 28,75
Senior vanaf 17 jaar € 29,00 € 4,75 € 33,75
Recreatief lid  € 13,75 € 2,00 € 15,75
Masterzwemmen € 19,75 € 2,00 € 21,75
Ondersteunend lid €   2,00 € 1,50 €   3,50
Door lid te worden van Schuurman BZC is men automatisch lid van de zwembond KNZB. De KNZB heeft een jaarcontributie achteraf. De incasso vindt maandelijks plaats, de incasso zal in de regel in de laatste week van de maand plaatsvinden.
 

Gebruik foto's en video's

Om iedereen optimaal te informeren over Schuurman BZC worden er regelmatig berichten via verschillende (online) media verspreid. Om mensen letterlijk een beeld te kunnen geven van de inhoud van de berichten worden deze vaak ondersteund met beeldmateriaal in de vorm van een foto of video. * Schuurman BZC kan foto's of video's maken waar het lid op waar te nemen is * Schuurman BZC mag zonder beperking foto's of video's gebruiken en publiceren. Uiteraard gaan wij hier als vereniging zorgvuldig mee om. Mocht u hier bezwaar tegen of vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretaris@schuurman-bzc.nl).

 

Reglement Contributie en einde lidmaatschap

conform artikel 10 en artikel 11 van de gewijzigde statuten van de Vereniging Berkellandse Zwem Combinatie zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2018


 

Artikel 1 Contributie:


Lid 1    De contributie bestaat uit twee delen, een verenigingsdeel en een deel bijdrage KNZB. 
Beide delen worden op de website van de vereniging gepubliceerd.

De hoogte van het verenigingsdeel wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De bijdrage KNZB wordt per kalenderjaar door het bestuur vastgesteld aan de hand van hetgeen de KNZB aan de vereniging in rekening brengt.

Lid 2    De contributie wordt geïnd middels een automatische incasso die bij aanvang van het lidmaatschap, tot wederopzegging door het lid wordt afgegeven.

Lid 3     Contributie is verschuldigd gedurende de duur van het lidmaatschap.

De bijdrage KNZB is verschuldigd voor een volledig kalenderjaar voor elk jaar waarin men lid van de vereniging is (geweest).
Het verenigingsdeel is verschuldigd tot het moment van opzegging van het lidmaatschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.

Lid 4    Bij inschrijving is men een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van de vereniging.


Artikel 2 Opzeggen lidmaatschap


Lid 1    Het lidmaatschap kan vier keer per jaar worden opgezegd, per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Lid 2    Het lidmaatschap kan enkel schriftelijk, conform artikel 26 van de statuten, worden opgezegd uiterlijk één kalendermaand voor de in lid 1 genoemde data.
Opzegging bij voorkeur via het e-mailadres ledenadministratie@schuurman-bzc.nl

Lid 3    Het lidmaatschap eindigt bij opzegging conform lid 2, per de eerstvolgende in lid 1 genoemde datum mits een lid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 3 Betalen contributie


Lid 1    Contributie kan uitsluitend via een automatische incasso worden voldaan.

Lid 2    Contributie wordt volgens het volgende schema geïnd:
- elke maand wordt de contributie geïnd, inclusief 1/12e deel van de bijdrage KNZB;
- voor nieuwe leden wordt in de eerste maand het inschrijfgeld geïncasseerd;
- voor nieuwe leden wordt het deel bijdrage KNZB waarvoor zij geen lid zijn geweest, gedragen door de vereniging.
- voor leden die in de loop van het jaar opzeggen wordt in de maand van de laatste contributie-inning of de maand erop de bijdrage KNZB geïncasseerd die voor het resterende deel van het jaar nog afgedragen moet worden aan de zwembond.

Artikel 4 Verschuldigde bedragen


Lid 1    De verschuldigde bedragen zullen maandelijks, achteraf, per automatische incasso worden geïnd in de laatste week van de maand.

Lid 2    Indien een lid niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet kan het bestuur besluiten over te gaan tot het invorderen van het verschuldigde bedrag. Eventuele extra kosten die voorvloeien uit het invorderen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van het betreffende lid.

Lid 3    Indien een lid niet aan zijn of haar financiële verplichtingen voldoet kan het betreffende lid geen aanspraak meer maken op de rechten die kleven aan het voor het lid geldende lidmaatschap.

Artikel 5 Hardheidsclausule


In die situaties waarin dit regelement niet voorziet of in die situaties waarin strikte uitvoering van de bepalingen uit dit reglement leiden tot situaties die niet redelijke en billijk worden geacht door het bestuur, beslist het bestuur.

Aldus gewijzigd vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2018

 

 

Ledenadministratie

Ledenadministratie Schuurman BZC
ledenadministratie@schuurman-bzc.nl
 

Contributie-inning

Voor vragen inzake de contributie-inning kunt u terecht bij de penningmeester:  penningmeester@schuurman-bzc.nl

Meld je aan voor een gratis les

Een keertje vrijblijvend meetrainen? Geen probleem! Laat je gegevens achter, en we nemen contact op. Aanmelden

Zwembaden

Schuurman BZC maakt gebruik van de volgende zwembaden
Word ook sponsor!
Schuurman BZC @SchuurmanBZC
UPDATE - publiek weer toegestaan Vanaf morgen is er weer publiek toegestaan tijdens wedstrijden. Lees op… https://t.co/UtMv84qKrx
Schuurman BZC
Copyright Schuurman BZC - Home Vereniging Evenementen Contactformulier